My name is EᒪIᘔᗩᗷETᕼHear me roar

ʍou oƃ I op ǝɹǝɥʍ

I am so tired...
Ich habe keine Beine, die müde sein könnten, aber ich fühle ihr Gewicht


sᴉ ǝɹǝɥʇ sǝl ǝɥʇ oƃ I ɹǝɥʇɹnɟ ǝɥʇ
𝄩 ᴒᗆᴝ ェጠᗆᓓ ᗆ ╖ᗆ𝄩ᴝ⊣ voice but ƃ u ᴉ ɥ ʇ o u ǝǝs uɐɔ I
I dont know what shape I hold...I can't remember the last time I held shape... Who was I when I walked and talked and danced ?